Handelsvillkor

Dessa handelsvillkor gäller för alla avtal om leverans av tjänster från ATAK A/S i Danmark (ATAK). Varje avvikelse från dessa måste, för att vara giltig, skriftligen accepteras av ATAK. 

Ingående av avtalet 

Efter att en order har lagts mottar kunden en orderbekräftelse, som beskriver vilken produkt kunden har köpt. Ett erbjudande som kunden skriftligen eller via e-post bekräftar, accepteras som giltig orderbekräftelse.

Avtalen gäller de tjänster som nämns i orderbekräftelsen. Om inget annat följer av tillägget, tillhandahåller ATAK kunden med alla vanliga marknadsföringstjänster. Vid motsättningar mellan avtalet och tillägget har tillägget företräde.

Uppsägning av avtalet 

Alla avtal hos ATAK har som standard en månads uppsägningstid till månadens slut. Om kortare eller längre varsel har överenskommits, kommer detta att framgå av erbjudandet och/eller orderbekräftelsen.

Kundens medverkan, start av arbete och leverans av material/information 

ATAK ska förse med tillgång till de områden som bidrar till att ATAK kan utföra det överenskomna arbetet, om det krävs för de kommande resultaten. 

Om ATAK av säkerhetsskäl inte kan få tillgång till kundens webbplats, kommer ATAK att skicka de nödvändiga ändringarna till kunden via e-post, och kunden är ansvarig för att implementera ändringarna inom 10 arbetsdagar.

ATAK startar en överenskommen uppgift inom fem arbetsdagar. ATAK och kunden kan gemensamt överenskomma om ett specifikt startdatum utanför dessa fem arbetsdagar. Kunden är skyldig att leverera det begärda materialet/informationen i tid. Eftersom ATAK tillhandahåller de avtalade timmarna för den enskilda anställde, kommer personens timmar fortfarande att faktureras, om det saknade arbetet beror på kundens brist på leverans av material/information i tid.

En rapport/utvärdering levereras under de första tre arbetsdagarna i en ny månad. Om samarbetet har startat efter den 10:e i en månad, kommer rapporteringen för den aktuella månaden att levereras tillsammans med följande månads rapportering. Exempel: Samarbetet startade den 15 februari. Rapportering skickas senast inom tre arbetsdagar i april.

Konfidentialitet och lagring/utlämning av material 

Parterna ska under och efter samarbetet behandla intern kunskap om varandra konfidentiellt och iaktta ovillkorlig tystnad med avseende på all information om motpartens affärshemligheter, affärskoncept, affärsrelationer och andra konfidentiella förhållanden, som kommer till deras kännedom vid förberedelse, ingående och uppfyllande av avtalet. Personuppgifter är alltid konfidentiell information

ATAK lagrar kontrakt och rapporter, samt efter ATAK bedömning använt material till dessa i 3 månader efter leveransen. Under denna period lämnar ATAK på begäran en kopia av lagrat material till kunden, förutsatt att ATAK inte har förfallna fordringar mot kunden. ATAK förbehåller sig rätten att fakturera för kostnader som uppkommit i samband med extra utlämning/återlämning av data. Vid särskilda uppgifter kan inte en fullständig rapportering av all data lämnas ut, eftersom delar av arbetet betraktas som ATAK interna och konfidentiella arbetsmetoder.

Följande ska behandlas konfidentiellt om det inte handlar om information som är offentligt tillgänglig: 

  • Information om innehållet i detta Dataprocessoravtal, 
  • de huvudsakliga tjänsterna, 
  • parternas företag, 
  • information som den ena parten har markerat som konfidentiell innan den andra parten mottog dem, eller som av sin natur eller annars klart måste anses vara konfidentiell.

Konfidentialitetsåtagandet gäller dock inte för information 

  • som är eller blir offentligt tillgänglig, utan att detta beror på ett brott mot en parts konfidentialitetsåtagande, eller 
  • information som redan är i mottagande parts ägo utan motsvarande konfidentialitetsförpliktelse, eller
  • information som har utvecklats självständigt av den mottagande parten.

Alla anställda hos ATAK har undertecknat ett sekretessavtal.

Priser och betalningsvillkor 

Fakturering sker från Danmark, och ingen dansk moms kommer att läggas på fakturan.

Kostnader som ATAK har för underleverantörer/samarbetspartners, externa köp, resor och uppehåll, kopplade till framtagandet av tjänster och samarbetet i allmänhet, betalas av kunden/är inte inkluderade i tjänstens pris och faktureras separat. Om en budget överskrids avsevärt, informeras kunden så snart som möjligt.

Upphovsrätt och användarrätt till verk övergår först till kunden vid betalning av fullt pris för det aktuella verket. Om kunden använder verken före och samtidigt underlåter att betala fakturan, innebär det en kränkning av upphovsrätten. Med “verk” avses allt som ATAK har producerat för kunden.

Vid försenad betalning tillkommer en avgift på 2% per påbörjad månad samt en påminnelseavgift på SEK 100,- för varje påminnelse.

Upphovsrätt/användarrätt till det utförda arbetet (verken) – inklusive bl.a. innehåll i form av text, bilder och videor, dessutom analyser, rapporter, utvärderingar och data – överförs först till kunden när betalningen för varans fulla pris har mottagits. ATAK har full rätt att ta bort verken med rimligt varsel och deadlines. Kunden är dock inte befriad från att betala för verken och kommer att åtalas om kunden inte betalar för verken. När betalningen har mottagits, kommer ATAK att redovisa kostnader för det administrativa arbetet och först efter att betalning för det administrativa arbetet har mottagits, kommer ATAK att återställa de borttagna verken.

Fakturering och betalningsvillkor: 

Om inget annat anges i avtalet, faktureras de avtalade beloppen i förväg.

Försummelse av betalningsskyldigheter: 

Om kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter, har ATAK full rätt att pausa arbetet, utan att kunden kan göra anspråk mot ATAK. ATAK har också rätt att dra av timmar som har gått förlorade hos specialister på grund av kundens försummelse.

Garantier och reklamationer

ATAK garanterar i grunden inte för specifika resultat för vissa tjänster, varken under eller efter samarbetet, varför resultat inte kan låsas till fasta priser. Vissa tjänster kan dock omfattas av en garanti, men garantin måste vara detaljerat bekräftad skriftligen.

Om kunden vill göra gällande en brist, ska kunden göra en skriftlig reklamation till ATAK direkt efter att kunden är – eller borde vara – medveten om bristen, då kunden annars förlorar rätten att göra gällande bristen. Ingen reklamation som görs senare än 8 dagar från fakturadatum kommer att betraktas som i tid.

ATAK kan inte hållas ansvarig för eventuella ändringar i Googles algoritmer, som kan påverka kundens placeringar. Kunden förstår att ATAK inte är ansvarig för kundens webbplats som helhet, utan endast för de ändringar som ATAK gör på sidan. ATAK är inte ansvarig för ändringar från tredje part, som kan ha orsakat minskade placeringar för kunden.

ATAK säkerställer att levererade tjänster överensstämmer med den danska marknadsföringslagen (§§ 1-12). Kunden säkerställer att annan lagstiftning och branschnormer etc. följs. Kunden informerar skriftligt/elektroniskt ATAK i god tid före leveransen av tjänsten om specifika lag- och produktkrav etc., som ATAK ska beakta.

ATAK kommer alltid att säkerställa att det utförda arbetet, som har mottagit betalning, förblir intakt. ATAK kan dock inte hållas ansvarig och behöver inte ersätta borttaget eller raderat innehåll och/eller länkar, om detta beror på t.ex. upphörda domäner, policys eller andra liknande orsaker.

Ansvar

I händelse av försening, och i händelse av brister i det levererade, har ATAK inget ansvar där förseningen eller bristen beror på fel i eller skada på produktionsutrustning, vilket bevisligen har orsakat försening eller skada på produktionen, i händelse av arbetskonflikter av alla slag och i övrigt alla omständigheter som ATAK inte har kontroll över, såsom brand, vattenskada, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, upplopp, oroligheter, valutarestriktioner, brist på transportmedel, generell varubrist, restriktioner på drivkraft, export- och importförbud och andra liknande force majeure-situationer.

I händelse av försening eller brister i det levererade är ATAK inte ansvarigt för kundens driftsstopp (inklusive förlust av data), förlust av vinst eller andra indirekta förluster, inklusive förluster till följd av kundens rättsliga förhållande till tredje part. Ett skadeståndsanspråk mot ATAK kan aldrig överstiga fakturabeloppet för tjänsten.

ATAK har inget ansvar för kundens brist på rättighet att reproducera, mångfaldiga eller publicera skrift, bilder, ritningar, mönster, illustrationer, texter, varumärken, andra affärsbeteckningar och annan varuutrustning, inklusive design eller annat som kan vara underkastat tredje parts rättigheter. Om ATAK åtar sig ansvar mot tredje part på grund av kundens brist på rätt att utnyttja tredje parts rättigheter, håller kunden ATAK skadelös för sådant ansvar och rättegångskostnader.

ATAK vidtar alla sedvanliga åtgärder så att data inte går förlorade. Dock har ATAK inget ansvar för data, om data går förlorad efter att ATAK har levererat den överenskomna tjänsten under samarbetet.

Vid avslutningen av Google Ads-avtalet upphör din Google Ads-annonsering inte automatiskt, om inte ett skriftligt avtal finns för detta.

Lagval och forum 

Alla tvister avgörs enligt dansk lag med Köpenhamns Byret som forum.

Särskilda tjänster

Textinnehåll i förhållande till arbetet med sökmotoroptimering och online reputation management 

Det är fullständig konfidentialitet kring ATAKs tjänster och hur tjänsterna levereras för ATAKs kunder. Innehåll som skapas i samband med arbetet med sökmotoroptimering och online reputation management är indexerbart (kan hittas/indexeras av sökmotorrobotar och därmed också tillgängligt för tredje part, varför det kan vara möjligt för tredje part att kunna koppla samman ATAK och det utförda arbetet med kunden.

Webbhotell 

ATAK är återförsäljare av webbhotellslösningar. Vid köp av webbhotell via ATAK ingår kunden i priset support som rör driftstopp eller långsam svarstid på servern. Andra former av supporttjänster måste kunden betala för per halvtimme eller köpa en särskild support.

Hosting tecknas för ett år i taget och ska av kunden sägas upp minst en månad före en ny period på ett år. Har kunden redan en webbhotellslösning någon annanstans, är det kundens eget ansvar att säga upp denna i samband med att det tecknas ett nytt avtal hos ATAK. Om kunden flyttar sin lösning från ATAK till en annan leverantör, får ATAK inte automatiskt besked, varför det alltid kommer att vara kundens ansvar att meddela ATAK om uppsägningen.

Klippkort 

Ett klippkort är en ordning som innehåller ett specifikt antal förutbetalda timmar med rabatt jämfört med vår vanliga timpris. Ett klippkort löper ut 12 månader efter inköpsdatum. Om en kund vill ha den återstående tiden på klippkortet uppdelat innan klippkortet är slut, måste detta ske inom 12 månader från inköpsdatumet. Vid önskan om uppdelning avskrivs rabatten. Den använda tiden räknas utifrån normal timpris, och det återstående beloppet kan därefter betalas ut.

Extra tjänster

Tjänster som inte ingår i avtalet eller i dessa affärsbetingelser, kommer att faktureras separat. Detta inkluderar extraordinära rapporter och redogörelser för det utförda arbetet.

Nyhetsbrev från ATAK 

När du blir kund hos ATAK, läggs din e-postadress till i ATAKs nyhetsbrev. E-postadresser raderas inte från vår databas för nyhetsbrev när relationen mellan ATAK och KUND upphör. De som har registrerat sig kan när som helst ta bort sin e-postadress från vår databas. I alla nyhetsbrev som skickas ut av ATAK finns det en länk till avanmälan längst ned i nyhetsbrevet.

Ikraftträdande och ändring av affärsvillkor

Dessa affärsvillkor, som träder i kraft den 1:a juni 2013, kan ändras när som helst. Den senaste versionen av affärsvillkoren kan du se på denna sida. Om ATAK gör väsentliga ändringar i affärsvillkoren som innebär en väsentlig försämring för kunden, kan kunden säga upp samarbetet genom att skriftligen informera ATAK.

Klausul för anställningsbegränsning och bötesbestämmelse 

Kunden accepterar att de inte kommer att försöka anställa eller erbjuda anställning till någon av ATAKs nuvarande anställda eller anställda som har lämnat ATAK under de senaste sex månaderna. Denna klausul gäller under hela avtalsperioden samt under en period på 12 månader efter uppsägning av samarbetet mellan ATAK och kunden.

Om kunden bryter mot denna klausul, samtycker kunden till att betala ATAK en konventionell bot som ersättning för den förlust och de olägenheter som är förknippade med överträdelsen. Beloppet kommer att representera en rimlig bedömning av de kostnader och förluster som ATAK skulle drabbas av vid en sådan överträdelse.

Personuppgiftsbiträdesbestämmelser

Personuppgiftsbiträde 

I den utsträckning som ATAK behandlar personuppgifter på uppdrag av kunden och enligt dataskyddsförordningen är Personuppgiftsbiträde, gäller nedanstående bestämmelser.

Omfattning och instruktion

Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter på uppdrag av kunden som den personuppgiftsansvarige sker genom att Personuppgiftsbiträdet levererar produkten som beskrivs i orderbekräftelsen.

Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter enligt denna instruktion för att uppfylla avtalet om tjänsten och får inte behandla personuppgifterna för andra ändamål utan samtycke från den personuppgiftsansvarige.

Instruktionen kan när som helst ändras eller specificeras ytterligare av den personuppgiftsansvarige. Före ändringar av instruktionen ska parterna diskutera och avtala om implementeringen av ändringarna, inklusive implementeringstiden och kostnaderna.

Oavsett kundförhållandets upphörande ska bestämmelserna om sekretess fortsätta att gälla.

Personuppgiftsbiträdets skyldigheter 

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Personuppgiftsbiträdet ska, med hänsyn till den aktuella tekniska nivån, implementeringskostnaderna och den aktuella behandlingens karaktär, omfattning, sammansättning och ändamål samt riskerna av varierande sannolikhet och allvar för fysiska personers rättigheter och friheter, genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Personuppgiftsbiträdet garanterar gentemot den personuppgiftsansvarige att Personuppgiftsbiträdet kommer att genomföra de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärderna på ett sådant sätt att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter uppfyller kraven i den vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

Anställningsförhållanden

Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att de anställda som behandlar personuppgifter för Personuppgiftsbiträdet har åtagit sig att förbli konfidentiella eller är underkastade en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att tillgången till personuppgifterna begränsas till de anställda för vilka det är nödvändigt att behandla personuppgifter för att uppfylla Personuppgiftsbiträdets skyldigheter gentemot den personuppgiftsansvarige.

Dokumentation av efterlevnad av skyldigheter

Personuppgiftsbiträdet ska, efter skriftlig begäran från den personuppgiftsansvarige, dokumentera för den personuppgiftsansvarige att Personuppgiftsbiträdet:

  1. följer instruktionen. 
  2. följer bestämmelserna i den vid var tid gällande dataskyddsreglering, i den utsträckning det gäller de personuppgifter som behandlas på den personuppgiftsansvariges vägnar. I samband med dokumentationen ska Personuppgiftsbiträdet tillhandahålla alla uppgifter som är nödvändiga för att visa efterlevnad av de nämnda förhållandena för den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträdet ska, efter den personuppgiftsansvariges skriftliga begäran, möjliggöra och bidra till revisioner, inklusive inspektioner, som genomförs av den personuppgiftsansvarige eller någon annan som har bemyndigats av den personuppgiftsansvarige.

Personuppgiftsbiträdets dokumentation av detta ska ske inom rimlig tid.

Säkerhetsbrott

Personuppgiftsbiträdet ska utan onödig dröjsmål informera den personuppgiftsansvarige om brott mot dataskyddet, som potentiellt kan leda till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig spridning av eller tillgång till personuppgifterna som behandlas för den personuppgiftsansvarige (“Säkerhetsbrott”).

Personuppgiftsbiträdet ska i detta sammanhang tillhandahålla de uppgifter som ska ingå i en anmälan till tillsynsmyndigheten, i den utsträckning Personuppgiftsbiträdet är närmast till detta.

Personuppgiftsbiträdet bär kostnaderna för detta stöd, i den utsträckning det är nödvändigt för att säkerställa den personuppgiftsansvariges efterlevnad av sina skyldigheter enligt dataskyddsbestämmelserna.

Bidrag till efterlevnad av den personuppgiftsansvariges skyldigheter

Personuppgiftsbiträdet ska organisatoriskt och tekniskt vara i stånd att bidra till att den personuppgiftsansvarige kan uppfylla sina skyldigheter enligt kapitel 3 i dataskyddsförordningen, i den utsträckning Personuppgiftsbiträdets medverkan krävs.

Personuppgiftsbiträdet bistår den personuppgiftsansvarige med att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 32-36 i dataskyddsförordningen, i den utsträckning Personuppgiftsbiträdets deltagande krävs. Personuppgiftsbiträdet har rätt till betalning baserat på utförd tid, för bistånd i enlighet med denna punkt.

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att instruktionen är laglig med hänsyn till den vid varje tidpunkt gällande dataskyddsregleringen.

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att instruktionen är lämplig med avseende på parternas samarbete.

Underdatabehandlare

Den personuppgiftsansvarige har godkänt att personuppgiftsbiträdet får använda leverantörer för behandlingen av personuppgifter för den personuppgiftsansvarige (“underdatabehandlare”). Personuppgiftsbiträdet ska informera den personuppgiftsansvarige om planerade tillägg eller ersättningar av andra databehandlare och därmed ge den personuppgiftsansvarige möjlighet att invända mot sådana förändringar.

Personuppgiftsbiträdets användning av underdatabehandlaren regleras av ett avtal som säkerställer att underdatabehandlaren endast behandlar data i enlighet med avtalet mellan personuppgiftsbiträdet och den personuppgiftsansvarige. All kommunikation med underdatabehandlaren hanteras av personuppgiftsbiträdet, om inget annat särskilt avtalas.

Underdatabehandlaren får endast överföra uppgifter till tredjeländer om det framgår av avtalet med personuppgiftsbiträdet. Om underdatabehandlaren inte uppfyller avtalet med personuppgiftsbiträdet kan den personuppgiftsansvarige förbjuda användningen av den aktuella underdatabehandlaren. Personuppgiftsbiträdet är direkt ansvarig för underdatabehandlarens behandling av personuppgifter på samma sätt som om behandlingen utfördes av personuppgiftsbiträdet själv.

Överföring till tredjeländer och internationella organisationer

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifter till tredjeländer och internationella organisationer som inte täcks av artikel 45.1 i dataskyddsförordningen, om inget annat skriftligt avtalats.

Avslut 

Bestämmelserna om personuppgiftsbiträde kan endast avslutas eller upphävas i enlighet med bestämmelserna om uppsägning ovan.

Vid upphörande av bestämmelserna om personuppgiftsbiträde ska personuppgiftsbiträdet och dess underdatabehandlare på den personuppgiftsansvariges begäran antingen radera eller återlämna och radera befintliga kopior av alla personuppgifter som personuppgiftsbiträdet har behandlat för den personuppgiftsansvariges räkning. Den personuppgiftsansvarige kan begära nödvändig dokumentation för att detta har skett.

Uppdaterad: 2 augusti 2023